Evanjelický2. Korintským6,5

2. Korintským 6:5

ranách, väzeniach, ne­pokojoch, námahách, bdeniach, pôs­toch,


Verš v kontexte

4 Ale vo všet­kom sa pred­stavujeme ako Boží služob­níci; v mnohej tr­pez­livos­ti, súženiach, nedos­tat­koch, úz­kos­tiach, 5 ranách, väzeniach, ne­pokojoch, námahách, bdeniach, pôs­toch, 6 čis­tote, známos­ti, zhovievavos­ti, dob­rote, Duchu Svätom, ne­po­krytec­kej lás­ke,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 v úderoch, v žalároch, v ne­pokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôs­toch,

Evanjelický

5 ranách, väzeniach, ne­pokojoch, námahách, bdeniach, pôs­toch,

Ekumenický

5 v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch,

Bible21

5 v ranách, vězeních a zmat­cích, ve vy­čerpáních, bděních a hla­dověních,