Evanjelický2. Korintským6,3

2. Korintským 6:3

Ni­komu v ničom nedávame po­horšenia, aby naša služba bola bez hany.


Verš v kontexte

2 Veď On hovorí: V čas príhod­ný som ťa vy­slyšal a v deň spasenia som ti po­mohol. Aj­hľa, teraz je čas veľmi príhod­ný; aj­hľa, teraz je deň spasenia! 3 Ni­komu v ničom nedávame po­horšenia, aby naša služba bola bez hany. 4 Ale vo všet­kom sa pred­stavujeme ako Boží služob­níci; v mnohej tr­pez­livos­ti, súženiach, nedos­tat­koch, úz­kos­tiach,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 nedávajúc v ničom nijakého po­horšenia, aby nebola služba po­hanená.

Evanjelický

3 Ni­komu v ničom nedávame po­horšenia, aby naša služba bola bez hany.

Ekumenický

3 Ni­komu ničím ne­spôsobujeme po­horšenie, aby táto služba nebola po­tupená,

Bible21

3 Niko­mu ne­chce­me klást do ces­ty žádnou překážku, aby naší službě ne­bylo co vy­tknout.