Evanjelický1. Petrov1,8

1. Petrov 1:8

Ne­videli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho ne­vidíte, a veríte v Neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou pl­nou slávy,


Verš v kontexte

7 aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom pre­skúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris­ta. 8 Ne­videli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho ne­vidíte, a veríte v Neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou pl­nou slávy, 9 do­sahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorého, keď ho aj ne­znáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz ne­zriete, jed­nako veríte a tak plesáte radosťou ne­vys­loviteľnou a os­lávenou

Evanjelický

8 Ne­videli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho ne­vidíte, a veríte v Neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou pl­nou slávy,

Ekumenický

8 Ne­videli ste ho, a pred­sa ho milujete. Ani teraz ho ne­vidíte, ale veríte v neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou, pl­nou slávy,

Bible21

8 Nikdy jste ho ne­vi­dě­li, a pře­ce ho mi­lu­jete. Ani teď ho ještě ne­vi­dí­te, a pře­ce v něj věří­te. Ra­duj­te se tedy ne­výs­lovnou, velko­lepou ra­dostí,