EkumenickýSudcov6,28

Sudcov 6:28

Keď muži mes­ta včas­ráno vstali, videli, že Baálov ol­tár je zrútený, po­svät­ný stĺp na ňom roz­sekaný a na po­stavenom ol­tári bol obetovaný druhý býk ako spaľovaná obeta.


Verš v kontexte

27 Gideón vzal desiatich mužov zo svojich sluhov a vy­konal, čo mu nariadil Hos­podin. Keďže sa obával domu svoj­ho otca a mužov mes­ta, ne­urobil to vo dne, ale v noci. 28 Keď muži mes­ta včas­ráno vstali, videli, že Baálov ol­tár je zrútený, po­svät­ný stĺp na ňom roz­sekaný a na po­stavenom ol­tári bol obetovaný druhý býk ako spaľovaná obeta. 29 Na­vzájom sa pýtali: Kto to vy­konal? Pát­rali a vy­zvedali, kým nezis­tili, že to urobil Jóašov syn Gideón.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

28 Keď po­tom vstali mužovia mes­ta skoro ráno, videli, že hľa, ol­tár Bálov je roz­borený, a háj, ktorý bol pri ňom, je vy­ťatý, aj že ten druhý býko bol obetovaný zápal­nou obeťou na ol­tári, ktorý bol po­stavený.

Evanjelický

28 Keď mužovia mes­ta včas ráno vstali, videli zbúraný ol­tár Baalov a ašéru pri ňom vy­ťatú; a druhého jun­ca ako spaľovanú obeť na novopo­stavenom ol­tári,

Ekumenický

28 Keď muži mes­ta včas­ráno vstali, videli, že Baálov ol­tár je zrútený, po­svät­ný stĺp na ňom roz­sekaný a na po­stavenom ol­tári bol obetovaný druhý býk ako spaľovaná obeta.

Bible21

28 Ráno li­dé ve městě vsta­li – a hle, Baalův ol­tář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na po­sta­veném ol­táři!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček