EkumenickýKolosenským1,7

Kolosenským 1:7

Tak ste sa to na­učili od Epaf­rasa, nášho milovaného spolu­pracov­níka, ktorý je pre vás ver­ným Kris­tovým služob­níkom.


Verš v kontexte

6 ktoré k vám prišlo. Rov­nako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a ras­tie od toho dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v pravde. 7 Tak ste sa to na­učili od Epaf­rasa, nášho milovaného spolu­pracov­níka, ktorý je pre vás ver­ným Kris­tovým služob­níkom. 8 On nám rozp­rával aj o vašej lás­ke v Duchu.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 jako ste sa aj na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­sluhu, ktorý je ver­ným služob­níkom Kris­tovým za vás,

Evanjelický

7 Tak­to ste sa tomu na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­s­lužob­níka, ktorý je ver­ný služob­ník Kris­tov za vás

Ekumenický

7 Tak ste sa to na­učili od Epaf­rasa, nášho milovaného spolu­pracov­níka, ktorý je pre vás ver­ným Kris­tovým služob­níkom.

Bible21

7 Toto vše jste se do­zvědě­li od naše­ho mi­lovaného spo­lu­s­lužebníka Epaf­ra, který je vůči vám věrný Kri­stův služebník

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček