EkumenickýKolosenským1,6

Kolosenským 1:6

ktoré k vám prišlo. Rov­nako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a ras­tie od toho dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v pravde.


Verš v kontexte

5 pre nádej, ktorá je vám pri­pravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evan­jelia, 6 ktoré k vám prišlo. Rov­nako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a ras­tie od toho dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v pravde. 7 Tak ste sa to na­učili od Epaf­rasa, nášho milovaného spolu­pracov­níka, ktorý je pre vás ver­ným Kris­tovým služob­níkom.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a ne­sie ovocie a ras­tie ako aj u vás odo dňa, ktorého ste počuli a po­znali milosť Božiu v prav­de,

Evanjelický

6 ktoré je medzi vami, ako aj na celom svete prináša ovocie a ras­tie aj vo vás odo dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v prav­de.

Ekumenický

6 ktoré k vám prišlo. Rov­nako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a ras­tie od toho dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v pravde.

Bible21

6 přišlo k vám. To nese ovo­ce a roz­růstá se po ce­lém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je us­lyše­li a oprav­dově po­zna­li Boží mi­lost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček