RoháčekŽalmy17,6

Žalmy 17:6

Ja volám na teba, lebo viem, že ma vy­slyšíš, ó, sil­ný Bože! Na­kloň mi svoje ucho a počuj moju reč!


Verš v kontexte

5 Drž moje kroky na svojich ces­tách, aby sa ne­uchýlily moje nohy.
6 Ja volám na teba, lebo viem, že ma vy­slyšíš, ó, sil­ný Bože! Na­kloň mi svoje ucho a počuj moju reč!
7 Pre­ukáž svoju pred­iv­nú milosť, ty, ktorý za­chraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe, zach­raňuješ svojou pravicou od tých, ktorí po­vs­távajú p­roti nim.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

6 Ja volám na teba, lebo viem, že ma vy­slyšíš, ó, sil­ný Bože! Na­kloň mi svoje ucho a počuj moju reč!

Evanjelický

6 K Tebe volám, lebo ma vy­počuješ, Bože; ó, na­kloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč!

Ekumenický

6 K tebe volám, Bože, lebo mi od­povieš, na­kloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím.

Bible21

6 K to­bě vo­lám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho na­kloň mi, má slova slyš!