RoháčekPríslovia16,25

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:25

Niek­torá cesta je priamou pred človekom; ale jej koniec ces­tami smr­ti.


Verš v kontexte

24 Plás­tom medu ľúbezné reči, slad­kosťou duši a lekár­stvom kos­ti.
25 Niek­torá cesta je priamou pred človekom; ale jej koniec ces­tami smr­ti.
26 Pracovitá duša pracuje sebe, lebo takého človeka pobádajú jeho ús­ta.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

25 Niek­torá cesta je priamou pred človekom; ale jej koniec ces­tami smr­ti.

Evanjelický

25 Nejed­na ces­ta vidí sa človeku správ­na, ale na­koniec sú to ces­ty smr­ti.

Ekumenický

25 Nie­ktorá ces­ta sa človeku zdá správ­na, na­koniec však vedie k smrti.

Bible21

25 Ces­ta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti.