Roháček4. Mojžišova36,7

4. Mojžišova 36:7

Numeri

A nebude pre­chádzať dedičs­tvo synov Iz­raelových z po­kolenia na po­kolenie, ale nech každý zo synov Iz­raelových ľnú k dedičs­tvu po­kolenia svojich ot­cov.


Verš v kontexte

6 Toto je to, čo pri­kázal Hos­podin o dcérach Celaf­chadových po­vediac: Nech sa vy­dajú za toho, za koho sa im ľúbi, ale vy­dať sa vy­dajú len do niek­torej čeľade po­kolenia svojich ot­cov. 7 A nebude pre­chádzať dedičs­tvo synov Iz­raelových z po­kolenia na po­kolenie, ale nech každý zo synov Iz­raelových ľnú k dedičs­tvu po­kolenia svojich ot­cov. 8 A každá dcéra, ktorá zdedí dedičs­tvo v nie­ktorom z po­kolení synov Iz­raelových, vy­dá sa za nie­koho z čeľade po­kolenia svoj­ho ot­ca, aby vlast­nili synovia Iz­raelovi každý dedičs­tvo svojich ot­cov.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

7 A nebude pre­chádzať dedičs­tvo synov Iz­raelových z po­kolenia na po­kolenie, ale nech každý zo synov Iz­raelových ľnú k dedičs­tvu po­kolenia svojich ot­cov.

Evanjelický

7 Tak ne­prej­de dedičné vlast­níc­tvo Iz­rael­cov z kmeňa na kmeň, lebo každý z Iz­rael­cov má sa pri­dŕžať vlast­níc­tva svoj­ho ot­cov­ského kmeňa.

Ekumenický

7 Dedičné vlast­níc­tvo Iz­raelitov ne­smie pre­chádzať z jedného kmeňa na druhý, ale každý z Izraelitov sa má pri­dŕžať vlast­níc­tva svoj­ho ot­cov­ského kmeňa.

Bible21

7 Tak ne­bu­de iz­rael­ské dě­dictví pře­cházet z kmene na kmen. Synové Iz­rae­le bu­dou spja­ti každý s dě­dictvím svého ot­cov­ského kmene.