Ekumenický4. Mojžišova36,7

4. Mojžišova 36:7

Numeri

Dedičné vlast­níc­tvo Iz­raelitov ne­smie pre­chádzať z jedného kmeňa na druhý, ale každý z Izraelitov sa má pri­dŕžať vlast­níc­tva svoj­ho ot­cov­ského kmeňa.


Verš v kontexte

6 O dcérach Celof­chádových Hos­podin pri­kázal toto: Ak sa vy­dajú za muža, ktorý sa im za­páči, musí to byť prís­lušník ich ot­cov­ského kmeňa. 7 Dedičné vlast­níc­tvo Iz­raelitov ne­smie pre­chádzať z jedného kmeňa na druhý, ale každý z Izraelitov sa má pri­dŕžať vlast­níc­tva svoj­ho ot­cov­ského kmeňa. 8 Pre­to každá dcéra, ktorá má dediť vlast­níc­tvo v niektorom z izraelských po­kolení, má sa vy­dať za nie­koho z rodu svoj­ho ot­cov­ského kmeňa, aby všet­ci Iz­raeliti dedili vlast­níc­tvo svoj­ho ot­ca.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

7 A nebude pre­chádzať dedičs­tvo synov Iz­raelových z po­kolenia na po­kolenie, ale nech každý zo synov Iz­raelových ľnú k dedičs­tvu po­kolenia svojich ot­cov.

Evanjelický

7 Tak ne­prej­de dedičné vlast­níc­tvo Iz­rael­cov z kmeňa na kmeň, lebo každý z Iz­rael­cov má sa pri­dŕžať vlast­níc­tva svoj­ho ot­cov­ského kmeňa.

Ekumenický

7 Dedičné vlast­níc­tvo Iz­raelitov ne­smie pre­chádzať z jedného kmeňa na druhý, ale každý z Izraelitov sa má pri­dŕžať vlast­níc­tva svoj­ho ot­cov­ského kmeňa.

Bible21

7 Tak ne­bu­de iz­rael­ské dě­dictví pře­cházet z kmene na kmen. Synové Iz­rae­le bu­dou spja­ti každý s dě­dictvím svého ot­cov­ského kmene.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček