RoháčekMatúš19,21

Matúš 19:21

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš mu po­vedal: Ak chceš byť do­konalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi a poď, na­sleduj ma!


Verš v kontexte

20 Na to mu po­vedal mládenec: To všet­ko som za­choval od svojej mlados­ti, čo mi ešte chýba? 21 Ježiš mu po­vedal: Ak chceš byť do­konalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi a poď, na­sleduj ma! 22 Ale keď počul mládenec to slovo, od­išiel za­rmútený, lebo mal mnoho majet­ku.

späť na Matúš, 19

Príbuzné preklady Roháček

21 Ježiš mu po­vedal: Ak chceš byť do­konalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi a poď, na­sleduj ma!

Evanjelický

21 Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť do­konalý, choď, predaj majetok, roz­daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebesiach; po­tom príď a na­sleduj ma!

Ekumenický

21 Ježiš mu od­povedal: Ak chceš byť do­konalý, choď, predaj svoj majetok, roz­daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi. Po­tom príď a na­sleduj ma.

Bible21

21 Ježíš od­po­věděl: „Chceš-li být doko­nalý, jdi, pro­dej svůj majetek, roz­dej ho chudým, a bu­deš mít poklad v ne­bi. Po­jď a násle­duj mě.“