RoháčekLukáš1,68

Lukáš 1:68

Evanjelium podľa Lukáša

Požeh­naný Pán Bôh Iz­raelov, že navštívil a učinil vy­kúpenie svoj­mu ľudu


Verš v kontexte

67 A Za­chariáš, jeho otec, bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval: 68 Požeh­naný Pán Bôh Iz­raelov, že navštívil a učinil vy­kúpenie svoj­mu ľudu 69 a vy­z­dvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svoj­ho služob­níka, -

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

68 Požeh­naný Pán Bôh Iz­raelov, že navštívil a učinil vy­kúpenie svoj­mu ľudu

Evanjelický

68 Požeh­naný Pán Boh iz­rael­ský, že navštívil svoj ľud a vy­kúpil ho,

Ekumenický

68 Požeh­naný Pán, Boh Iz­raela, lebo navštívil a vy­kúpil svoj ľud

Bible21

68 „Požeh­nán buď Hos­po­din, Bůh Izraele, neboť navštívil a vy­kou­pil svůj lid!