Roháček5. Mojžišova9,27

5. Mojžišova 9:27

Deuteronomium

Pamätaj na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jakoba! Nehľaď na tvrdo­sť tohoto ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech!


Verš v kontexte

26 A mod­lil som sa Hos­podinovi a po­vedal som: Panov­níku Hospodine, nez­kaz svoj­ho ľudu a svoj­ho dedičs­tva, ktoré si vy­kúpil svojou veľkosťou, ktoré si vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou! 27 Pamätaj na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jakoba! Nehľaď na tvrdo­sť tohoto ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech! 28 Aby neriek­li obyvatelia zeme, z ktorej si nás vy­viedol: Pre­tože ich ne­mohol Hos­podin vo­viesť do zeme, o ktorej im hovoril, a pre­tože ich nenávidel, ich vy­viedol, aby ich usmr­til na púšti.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

27 Pamätaj na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jakoba! Nehľaď na tvrdo­sť tohoto ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech!

Evanjelický

27 Roz­pomeň sa na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jákoba, nehľaď na tvrdo­sť toh­to ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech,

Ekumenický

27 Roz­pomeň sa na svojich služob­níkov: Ab­raháma, Izáka a Jákoba a nehľaď na tvrdo­hlavosť toh­to ľudu, na jeho bez­božnosť, na jeho hriechy,

Bible21

27 Vzpo­meň si na své služebníky, na Abraha­ma, Izáka a Jáko­ba! Ne­hleď na zatvrze­lost to­ho­to li­du, na je­jich zkaženost a hřích.