Roháček5. Mojžišova7,11

5. Mojžišova 7:11

Deuteronomium

Pre­to budeš os­tríhať pri­kázanie, ustanovenia a súdy, ktoré ti ja dnes pri­kazujem, aby si ich činil.


Verš v kontexte

10 a ktorý od­pláca tým, ktorí ho nenávidia, každému do jeho tvári tak, aby ho za­hubil. Nebude čakať tomu, kto ho nenávidí, do jeho tvári mu za­platí. 11 Pre­to budeš os­tríhať pri­kázanie, ustanovenia a súdy, ktoré ti ja dnes pri­kazujem, aby si ich činil. 12 A stane sa za to, že budete počúvať tieto súdy a budete ich os­tríhať a činiť, že Hos­podin, tvoj Bôh, bude os­tríhať tebe sm­luvu a milosť, čo pri­sahal tvojim ot­com.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to budeš os­tríhať pri­kázanie, ustanovenia a súdy, ktoré ti ja dnes pri­kazujem, aby si ich činil.

Evanjelický

11 Za­chovávaj pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré som ti dnes pri­kázal pl­niť.

Ekumenický

11 Pre­to za­chovávaj pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré ti dnes pri­kazujem za­chovávať.

Bible21

11 Za­chovávej tedy přikázání, pravi­dla a záko­ny, jež ti dnes udílím, a do­držuj je.