Roháček5. Mojžišova5,31

5. Mojžišova 5:31

Deuteronomium

A ty stoj tu pri mne, a budem ti hovoriť všet­ky pri­kázania a ustanovenia a súdy, ktorým ich budeš učiť, aby ich činili v zemi, ktorú im ja dám, aby ju zau­jali dedične.


Verš v kontexte

30 Idi, po­vedz im: Na­vráťte sa do svojich stánov! 31 A ty stoj tu pri mne, a budem ti hovoriť všet­ky pri­kázania a ustanovenia a súdy, ktorým ich budeš učiť, aby ich činili v zemi, ktorú im ja dám, aby ju zau­jali dedične. 32 A tedy pozorujte, aby ste činili tak, ako vám pri­kázal Hos­podin, váš Bôh; ne­uchýlite sa ani napravo ani naľavo.

späť na 5. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

31 A ty stoj tu pri mne, a budem ti hovoriť všet­ky pri­kázania a ustanovenia a súdy, ktorým ich budeš učiť, aby ich činili v zemi, ktorú im ja dám, aby ju zau­jali dedične.

Evanjelický

31 Ty však stoj tu pri mne, a ja ti oznámim všet­ky pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré ich budeš vy­učovať; a oni ich budú pl­niť v krajine, ktorú im dávam do vlast­níc­tva.

Ekumenický

31 Ty však stoj tu pri mne a ja ti oznámim všet­ky pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré ich budeš učiť, aby ich za­chovávali v krajine, ktorú im dávam do vlast­níc­tva.

Bible21

31 Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všech­na přikázání, pravi­dla a záko­ny, ji­mž je bu­deš učit, aby je do­držova­li v ze­mi, kte­rou jim dávám za dědictví.“