Roháček5. Mojžišova5,32

5. Mojžišova 5:32

Deuteronomium

A tedy pozorujte, aby ste činili tak, ako vám pri­kázal Hos­podin, váš Bôh; ne­uchýlite sa ani napravo ani naľavo.


Verš v kontexte

31 A ty stoj tu pri mne, a budem ti hovoriť všet­ky pri­kázania a ustanovenia a súdy, ktorým ich budeš učiť, aby ich činili v zemi, ktorú im ja dám, aby ju zau­jali dedične. 32 A tedy pozorujte, aby ste činili tak, ako vám pri­kázal Hos­podin, váš Bôh; ne­uchýlite sa ani napravo ani naľavo. 33 Po každej tej ces­te, ktorú vám pri­kázal Hos­podin, váš Bôh, poj­dete, aby ste žili, a aby vám bolo dob­re, a aby ste dlho žili v zemi, ktorú zauj­mete do dedičs­tva.

späť na 5. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

32 A tedy pozorujte, aby ste činili tak, ako vám pri­kázal Hos­podin, váš Bôh; ne­uchýlite sa ani napravo ani naľavo.

Evanjelický

32 Dbaj­te, aby ste hovorili, ako vám pri­kázal Hos­podin, váš Boh, ne­od­bočuj­te ani na­pravo, ani naľavo!

Ekumenický

32 Dbaj­te o to, aby ste za­chovávali, čo vám pri­kázal Hos­podin, váš Boh. Ne­od­chyľuj­te sa ani na­pravo, ani naľavo.

Bible21

32 Pro­to peč­livě do­držuj­te, co vám Hos­po­din, váš Bůh, přikázal. Ne­u­chyluj­te se na­pravo ani nale­vo.