Roháček5. Mojžišova32,46

5. Mojžišova 32:46

Deuteronomium

riekol im: Priložte svoje srd­ce ku všet­kým tým slovám, ktoré ja dnes činím sved­kami proti vám, ktoré pri­kážete svojim synom, aby ich ostríhali a činili, všet­ky slová tohoto zákona.


Verš v kontexte

45 A keď do­hovoril Mojžiš všet­ky tie slová celému Iz­raelovi, 46 riekol im: Priložte svoje srd­ce ku všet­kým tým slovám, ktoré ja dnes činím sved­kami proti vám, ktoré pri­kážete svojim synom, aby ich ostríhali a činili, všet­ky slová tohoto zákona. 47 Lebo nie je to prázd­ne slovo, k­toré by bolo nad vašu možnosť, ale ono je vaším životom, a tým slovom predĺžite s­voje dni na zemi, do ktorej idete cez Jor­dán, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

46 riekol im: Priložte svoje srd­ce ku všet­kým tým slovám, ktoré ja dnes činím sved­kami proti vám, ktoré pri­kážete svojim synom, aby ich ostríhali a činili, všet­ky slová tohoto zákona.

Evanjelický

46 po­vedal im: Pri­pusťte si k srd­cu všet­ky slová, ktorými dnes svedčím proti vám, a o ktorých vy pri­kážete svojim synom, aby pl­nili všet­ky slová toh­to zákona.

Ekumenický

46 po­vedal: Vez­mite si k srdcu všet­ky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedec­tvo a pri­kazuj­te svojim synom, aby za­chovávali a uskutočňovali všet­ky slová toh­to zákona.

Bible21

46 ře­kl jim: „Všech­na tato slova, ji­miž jsem vás dnes va­roval, si vez­mě­te k srd­ci. Předávej­te je svým synům, aby peč­livě do­držova­li všech­na slova to­ho­to Záko­na.