Roháček5. Mojžišova32,45

5. Mojžišova 32:45

Deuteronomium

A keď do­hovoril Mojžiš všet­ky tie slová celému Iz­raelovi,


Verš v kontexte

44 Po­tom prišiel Mojžiš a hovoril všet­ky slová tej pies­ne v uši ľudu, on i Hozeáš, syn Núnov. 45 A keď do­hovoril Mojžiš všet­ky tie slová celému Iz­raelovi, 46 riekol im: Priložte svoje srd­ce ku všet­kým tým slovám, ktoré ja dnes činím sved­kami proti vám, ktoré pri­kážete svojim synom, aby ich ostríhali a činili, všet­ky slová tohoto zákona.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

45 A keď do­hovoril Mojžiš všet­ky tie slová celému Iz­raelovi,

Evanjelický

45 Keď Mojžiš do­hovoril všet­ky tieto slová celému Iz­raelu,

Ekumenický

45 Keď Mojžiš do­hovoril všet­ky tieto slová celému Iz­raelu,

Bible21

45 A když Mo­jžíš do­mlu­vil všech­na tato slova ce­lé­mu Iz­rae­li,