Roháček5. Mojžišova30,20

5. Mojžišova 30:20

Deuteronomium

aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá.


Verš v kontexte

18 oznamujem vám dnes, že is­tot­ne za­hyniete; nebudete dlho žiť na zemi, do ktorej ideš cez Jor­dán, idúc ta na­to, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 19 Za sved­kov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti pred­ložil život i sm­rť, požeh­nanie i kliat­bu. A vy­volíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno, 20 aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá.

späť na 5. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

20 aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá.

Evanjelický

20 miluj Hos­podina, svoj­ho Boha, po­slúchaj Jeho hlas a pri­dŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš pre­bývať v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Ekumenický

20 Miluj Hos­podina, svoj­ho Boha, po­slúchaj jeho hlas a pri­dŕžaj sa ho, pre­tože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil dať tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Bible21

20 Mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, po­s­lou­chej ho a přimkni k ně­mu. Vž­dyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak bu­deš moci žít v ze­mi, o níž Hos­po­din přísahal tvým ot­cům, Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi, že jim ji dá.