Roháček1. Timoteovi2,15

1. Timoteovi 2:15

No, bude spasená rodením detí, ak zo­stanú, ony ženy, vo viere a lás­ke a v posvätení s roz­um­nosťou.


Verš v kontexte

13 Lebo Adam bol stvorený pr­vý, až po­tom Eva. 14 Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená do­pus­tila sa pre­stúpenia. 15 No, bude spasená rodením detí, ak zo­stanú, ony ženy, vo viere a lás­ke a v posvätení s roz­um­nosťou.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 No, bude spasená rodením detí, ak zo­stanú, ony ženy, vo viere a lás­ke a v posvätení s roz­um­nosťou.

Evanjelický

15 bude však spasená rodením detí, ak zo­tr­vá vo viere, lás­ke a po­svät­nej zdržan­livos­ti.

Ekumenický

15 Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zo­trvajú vo viere, lás­ke, svätos­ti a zdržan­livos­ti.

Bible21

15 V jejím ma­teřství je ovšem záchra­na – její i všech těch, kdo vedou ro­zumný život ve víře, lás­ce a sva­tosti.