EvanjelickýRút1,7

Rút 1:7

Po­tom od­išla s oboma ne­ves­tami z mies­ta, na ktorom bola. Pus­tili sa na spiatočnú ces­tu do Jud­ska.


Verš v kontexte

6 Nato sa po­brala i so svojimi ne­ves­tami a vrátila sa zo strání moáb­skych. Na moáb­skych stráňach sa totiž do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. 7 Po­tom od­išla s oboma ne­ves­tami z mies­ta, na ktorom bola. Pus­tili sa na spiatočnú ces­tu do Jud­ska. 8 Tu po­vedala Noémi obom svojim ne­ves­tám: Choďte, na­vráťte sa každá do domu svojej mat­ky! Hos­podin nech je lás­kavý k vám, ako ste vy boli k zo­snulým i ku mne!

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Keď vy­šla z mies­ta, na ktorom bola, aj obe jej ne­ves­ty s ňou, išly s­vojou cestou, aby sa na­vrátily do zeme Júdovej.

Evanjelický

7 Po­tom od­išla s oboma ne­ves­tami z mies­ta, na ktorom bola. Pus­tili sa na spiatočnú ces­tu do Jud­ska.

Ekumenický

7 Spolu s nevestami teda od­išla z miesta, kde do­siaľ bývali, a vracali sa ces­tou do Jud­ska.

Bible21

7 No­emi se svý­mi sna­cha­mi ode­š­la z mís­ta, kde ži­la, aby se vy­da­la na ces­tu zpět do jud­ské země.