EvanjelickýRút1,6

Rút 1:6

Nato sa po­brala i so svojimi ne­ves­tami a vrátila sa zo strání moáb­skych. Na moáb­skych stráňach sa totiž do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb.


Verš v kontexte

5 Po­tom zo­mreli obaja, Mach­lón i Kil­jón, a ona os­tala bez oboch detí a bez muža. 6 Nato sa po­brala i so svojimi ne­ves­tami a vrátila sa zo strání moáb­skych. Na moáb­skych stráňach sa totiž do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. 7 Po­tom od­išla s oboma ne­ves­tami z mies­ta, na ktorom bola. Pus­tili sa na spiatočnú ces­tu do Jud­ska.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­tom vstala ona i jej ne­ves­ty, aby sa navrátila z moáb­skeho kraja, pre­tože počula tam v moáb­skom kraji, že Hos­podin navštívil svoj ľud dajúc mu zase chleba.

Evanjelický

6 Nato sa po­brala i so svojimi ne­ves­tami a vrátila sa zo strání moáb­skych. Na moáb­skych stráňach sa totiž do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb.

Ekumenický

6 Vtedy sa so svojimi ne­ves­tami roz­hod­la odísť z Moábskych polí, lebo tam sa do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb.

Bible21

6 Když se pak v moáb­ském kra­ji do­zvědě­la, že Hos­po­din navštívil svůj lid a dal mu chléb, připravi­la se s obě­ma svý­mi sna­cha­mi k návra­tu.