EvanjelickýRút1,18

Rút 1:18

Keď Noémi videla, že si pev­ne zau­mienila ísť s ňou, pre­stala ju pre­hovárať.


Verš v kontexte

17 Kde ty zo­mrieš, zo­mriem i ja, a tam chcem byť po­chovaná! Tak nech mi učiní Hos­podin, ba nech ešte pri­dá: len sm­rť ma roz­lúči s tebou! 18 Keď Noémi videla, že si pev­ne zau­mienila ísť s ňou, pre­stala ju pre­hovárať. 19 Po­tom obe šli, až došli do Bet­lehema. Keď došli do Bet­lehema, vzrušilo sa pre ne celé mes­to. Ženy sa spytovali: Je to Noémi?

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A keď videla, že pev­ne stojí na tom, že poj­de s ňou, pre­stala jej hovoriť a od­hovárať ju.

Evanjelický

18 Keď Noémi videla, že si pev­ne zau­mienila ísť s ňou, pre­stala ju pre­hovárať.

Ekumenický

18 Keď Noémi videla, že Rút je pev­ne roz­hod­nutá ísť s ňou, pre­stala na ňu naliehať.

Bible21

18 Když No­emi vi­dě­la, že se Rút pevně roz­hod­la jít s ní, přesta­la ji pře­mlou­vat.