RoháčekRút1,18

Rút 1:18

A keď videla, že pev­ne stojí na tom, že poj­de s ňou, pre­stala jej hovoriť a od­hovárať ju.


Verš v kontexte

17 Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja, a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hos­podin a tak nech pri­dá, že iba smrť ma od­lúči od teba. 18 A keď videla, že pev­ne stojí na tom, že poj­de s ňou, pre­stala jej hovoriť a od­hovárať ju. 19 A tak išly obe spolu, až prišly do Bet­lehema. A stalo sa, keď prišly do Bet­lehema, že sa vzrušilo celé mes­to pre ne, a vravely: Či je to Naoma?

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A keď videla, že pev­ne stojí na tom, že poj­de s ňou, pre­stala jej hovoriť a od­hovárať ju.

Evanjelický

18 Keď Noémi videla, že si pev­ne zau­mienila ísť s ňou, pre­stala ju pre­hovárať.

Ekumenický

18 Keď Noémi videla, že Rút je pev­ne roz­hod­nutá ísť s ňou, pre­stala na ňu naliehať.

Bible21

18 Když No­emi vi­dě­la, že se Rút pevně roz­hod­la jít s ní, přesta­la ji pře­mlou­vat.

RoháčekRút1,18