EvanjelickýObediáš1,17

Obediáš 1:17

Ale na vr­chu Sion bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov.


Verš v kontexte

16 Lebo ako ste pili na mojom svätom vr­chu, tak budú piť ustavične všet­ky národy; piť budú a hl­tať; a budú, akoby ich ni­kdy nebolo bývalo. 17 Ale na vr­chu Sion bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov. 18 Dom Jákobov bude ohňom, dom Jozefov plameňom, dom Ézavov slamou, i za­pália ho, po­hl­tia, a nik sa nezach­ráni z domu Ézavov­ho, lebo Hos­podin to po­vedal.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale na vr­chu Si­one bude unik­lé, a ­vrch Sion bude svätým, a dom Jakobov bude dedične vlád­nuť svojimi vlast­níc­tvami.

Evanjelický

17 Ale na vr­chu Sion bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov.

Ekumenický

17 Na vr­chu Sion však bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov.

Bible21

17 Na hoře Sion však bude záchranaa ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpětsvůj dě­dičný majetek.