Evanjelický4. Mojžišova36,13

4. Mojžišova 36:13

Numeri

Toto sú príkazy a práv­ne pred­pisy, ktoré vy­dal Hos­podin pro­stred­níc­tvom Mojžiša Iz­rael­com na moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu.


Verš v kontexte

11 Mach­lá, Tir­cá, Chog­lá, Mil­ká a Nóá sa vy­dali za synov svojich strýkov; 12 vy­dali sa teda za prís­lušníkov čeľade synov Menaššeho, syna Jozefov­ho; tak os­talo ich dedičné vlast­níc­tvo pri kmeni ich ot­cov­skej čeľade. 13 Toto sú príkazy a práv­ne pred­pisy, ktoré vy­dal Hos­podin pro­stred­níc­tvom Mojžiša Iz­rael­com na moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

13 To sú pri­kázania a súdy, ktoré pri­kázal Hos­podin skr­ze Mojžiša synom Iz­raelovým v Ar­bót-moábe pri Jor­dáne, nap­roti Jerichu.

Evanjelický

13 Toto sú príkazy a práv­ne pred­pisy, ktoré vy­dal Hos­podin pro­stred­níc­tvom Mojžiša Iz­rael­com na moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu.

Ekumenický

13 Toto sú príkazy a práv­ne ustanovenia, ktoré dal Hos­podin Iz­raelitom pro­stred­níc­tvom Mojžiša na Moáb­skych stepiach pri Jor­dáne, na­proti Jerichu.

Bible21

13 To jsou přikázání a záko­ny, které Hos­po­din skrze Mo­jžíše vy­dal synům Iz­rae­le na moáb­ských pláních, při Jordánu na­pro­ti Je­ri­chu.