EvanjelickýMatúš13,37

Matúš 13:37

Evanjelium podľa Matúša

Od­povedal: Roz­sievač dob­rého semena je Syn človeka;


Verš v kontexte

36 Po­tom roz­pus­til zá­stupy a šiel domov. I prišli k Nemu učeníci a po­vedali: Vy­lož nám podoben­stvo o kúkoli na poli. 37 Od­povedal: Roz­sievač dob­rého semena je Syn človeka; 38 pole je svet a dob­ré semeno sú synovia kráľov­stva, kúkoľ však sú synovia toho zlého;

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

37 A on od­povedal a riekol im: Ten, kto roz­sieva dob­ré semeno, je Syn človeka,

Evanjelický

37 Od­povedal: Roz­sievač dob­rého semena je Syn človeka;

Ekumenický

37 On im od­povedal: Ten, kto seje dob­ré semeno, je Syn človeka

Bible21

37 Od­po­věděl jim: „Roz­sévač dob­rého se­mene je Syn člověka,