EvanjelickýMatúš13,32

Matúš 13:32

Evanjelium podľa Matúša

je síce naj­menšie medzi všet­kými semenami, ale keď vy­ras­tie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebes­kí vtáci prilietajú a hniez­dia na jeho ratoles­tiach.


Verš v kontexte

31 Pred­ložil im iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a za­sial na svojom poli; 32 je síce naj­menšie medzi všet­kými semenami, ale keď vy­ras­tie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebes­kí vtáci prilietajú a hniez­dia na jeho ratoles­tiach. 33 Po­vedal im ešte iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch štvr­tiek múky, takže všet­ko na­kys­lo.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

32 ktoré ­zr­no je menšie od všet­kých takých semien, ale keď vzras­tie, je väčšie ako zeliny a býva z neho strom, takže pri­chádzavajú nebes­kí vtáci a robia si hniez­da na jeho vet­viach.

Evanjelický

32 je síce naj­menšie medzi všet­kými semenami, ale keď vy­ras­tie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebes­kí vtáci prilietajú a hniez­dia na jeho ratoles­tiach.

Ekumenický

32 Hoci je zo všet­kých semienok naj­menšie, keď vy­ras­tie, je väčšie ako všet­ky byliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebes­ké vtáky a hniez­dia v jeho konároch.

Bible21

32 To zrnko je sice nejmenší ze všech se­men, ale když vy­ros­te, je větší než jiné by­li­ny a je z něj strom, takže ptáci při­letí a uhníz­dí se v jeho větvích.“