EvanjelickýMatúš13,31

Matúš 13:31

Evanjelium podľa Matúša

Pred­ložil im iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a za­sial na svojom poli;


Verš v kontexte

30 Nechaj­te, nech oboje ras­tie spolu až do žat­vy, a keď príde žat­va, po­viem žen­com: Po­vyberaj­te najprv kúkoľ a zviažte ho do viazaníc na spálenie, ale pšenicu mi zhromaždite do stodoly. 31 Pred­ložil im iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a za­sial na svojom poli; 32 je síce naj­menšie medzi všet­kými semenami, ale keď vy­ras­tie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebes­kí vtáci prilietajú a hniez­dia na jeho ratoles­tiach.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

31 A zase iné podoben­stvo im pred­ložil a po­vedal: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a za­sial na svojom poli,

Evanjelický

31 Pred­ložil im iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a za­sial na svojom poli;

Ekumenický

31 Ježiš im roz­povedal aj iné podoben­stvo: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né horčičnému zrn­ku, ktoré človek vzal a za­sial na svojom poli.

Bible21

31 Po­věděl jim další podo­ben­ství: „Ne­bes­ké králov­ství je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a za­sel na svém po­li.