EvanjelickýMatúš13,18

Matúš 13:18

Evanjelium podľa Matúša

Počuj­te teda podoben­stvo o roz­sievačovi!


Verš v kontexte

17 Lebo veru vám hovorím, že mnohí proroci a spravod­liví žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale ne­videli, a počuť, čo vy počujete, ale ne­počuli. 18 Počuj­te teda podoben­stvo o roz­sievačovi! 19 Ku každému, kto počúva slovo o kráľov­stve, a nerozumie mu, pri­chádza ten zlý a uchytí, čo mu bolo za­siate do srd­ca; toto je zrno, ktoré bolo za­siate kraj ces­ty.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 Vy tedy počujete podoben­stvo o roz­sievačovi.

Evanjelický

18 Počuj­te teda podoben­stvo o roz­sievačovi!

Ekumenický

18 Vy teda počúvaj­te podoben­stvo o rozsievačovi:

Bible21

18 Po­s­lech­ně­te si tedy význam podo­ben­ství o roz­sévači: