EvanjelickýMarek3,20

Marek 3:20

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom vošiel do domu, kde sa zase zišiel zá­stup, takže si ne­stačili ani chleba zajesť.


Verš v kontexte

19 Judáš Iškari­ot­ský, ktorý Ho aj zradil. 20 Po­tom vošiel do domu, kde sa zase zišiel zá­stup, takže si ne­stačili ani chleba zajesť. 21 Keď to počuli Jeho príbuz­ní, vy­šli Ho zlapať, lebo hovorili, že po­stúpil z roz­umu.

späť na Marek, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A opät sa sišiel zá­stup, takže ne­moh­li ani chleba pojesť.

Evanjelický

20 Po­tom vošiel do domu, kde sa zase zišiel zá­stup, takže si ne­stačili ani chleba zajesť.

Ekumenický

20 Po­tom vošiel do domu a znova sa zišiel zá­stup, takže si ne­moh­li ani chleba zajesť.

Bible21

20 Když se pak vrá­til do­mů, znovu se sešel ta­kový zástup, že se ne­moh­li ani najíst.