EvanjelickýKazateľ1,8

Kazateľ 1:8

Všet­ko je pl­né trudu, ni­kto to ne­môže vy­sloviť; oko sa ni­kdy do sýtos­ti nenadíva, ucho sa ni­kdy do­sť ne­na­počúva.


Verš v kontexte

7 Všet­ky po­toky tečú do mora, ale more sa ne­na­pl­ní; po­toky sa vracajú na mies­to, kam tečú. 8 Všet­ko je pl­né trudu, ni­kto to ne­môže vy­sloviť; oko sa ni­kdy do sýtos­ti nenadíva, ucho sa ni­kdy do­sť ne­na­počúva. 9 Čo bolo, bude za­se, a čo sa dialo, bude sa opäť diať. Nič nového nieto pod sln­kom.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Všet­ky veci sú pl­né trudu; ne­mohol by to človek vy­povedať; oko sa ne­na­sýti hľadenia, a ucho sa ne­na­pl­ní počúvaním.

Evanjelický

8 Všet­ko je pl­né trudu, ni­kto to ne­môže vy­sloviť; oko sa ni­kdy do sýtos­ti nenadíva, ucho sa ni­kdy do­sť ne­na­počúva.

Ekumenický

8 Všet­ky veci unavujú, keď ich človek nedokáže slovami vy­stih­núť. Oko sa ne­na­sýti po­zeraním, ani ucho sa ne­na­pl­ní počúvaním.

Bible21

8 Jak jen jsou ú­morné všech­ny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit! Oko se po­hle­dem nikdy nenasytí, ucho se nena­plní slyšením!