EvanjelickýEzechiel20,13

Ezechiel 20:13

Ale dom Iz­raela sa mi vzop­rel na púšti, nechodil podľa mojich ustanovení a za­vr­hol moje nariadenia, ktorých pl­nením človek má žiť; i moje dni sviatočného od­počin­ku veľmi znes­väcovali. Vtedy som po­vedal, že si vy­lejem na nich svoju prch­kosť na púšti až do ich zničenia.


Verš v kontexte

12 Dal som im aj svoje dni sviatočného od­počin­ku , aby boli znamením medzi mnou a nimi, aby po­znali, že ja, Hos­podin, ich po­sväcujem. 13 Ale dom Iz­raela sa mi vzop­rel na púšti, nechodil podľa mojich ustanovení a za­vr­hol moje nariadenia, ktorých pl­nením človek má žiť; i moje dni sviatočného od­počin­ku veľmi znes­väcovali. Vtedy som po­vedal, že si vy­lejem na nich svoju prch­kosť na púšti až do ich zničenia. 14 Konal som tak kvôli svoj­mu menu, aby nebolo znes­vätené v očiach národov, pred zrak­mi ktorých som ich vy­viedol.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale dom Iz­raelov sa spur­ne staväli proti mne na púšti; v mojich ustanoveniach nechodili a za­vr­h­li moje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi, a veľmi znes­vätili aj moje soboty. Pre­to som po­vedal, že vy­lejem na nich svoju prch­livosť tam na púšti, aby som ich vy­hladil.

Evanjelický

13 Ale dom Iz­raela sa mi vzop­rel na púšti, nechodil podľa mojich ustanovení a za­vr­hol moje nariadenia, ktorých pl­nením človek má žiť; i moje dni sviatočného od­počin­ku veľmi znes­väcovali. Vtedy som po­vedal, že si vy­lejem na nich svoju prch­kosť na púšti až do ich zničenia.

Ekumenický

13 Dom Iz­raela sa mi však vzop­rel na púšti. Nechodili podľa mojich ustanovení a za­vr­h­li moje nariadenia, pl­nením ktorých má človek žiť; i moje dni sobot­ného od­počin­ku veľmi znes­väcovali. Vtedy som po­vedal, že na púšti vy­lejem na nich svoju prch­kosť, až kým ich ne­zničí.

Bible21

13 Dům Iz­rae­le se ale na pouš­ti pro­ti mně vzbouřil. Neří­di­li se mý­mi pravi­dly, za­vrh­li mé záko­ny (které kdo plní, díky nim bude žít) a vel­mi zne­svěcova­li mé so­bo­ty. Ře­kl jsem si te­dy, že na ně na pouš­ti vy­li­ji svůj hněv, že s nimi skon­cu­ji.