EvanjelickýEster9,24

Ester 9:24

Lebo Hámán Agags­ký, syn Ham­medátov, protiv­ník všet­kých Židov, strojil ú­klady Židom, aby ich vy­hladil a za­hubil.


Verš v kontexte

23 Vtedy Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im na­písal Mor­dochaj. 24 Lebo Hámán Agags­ký, syn Ham­medátov, protiv­ník všet­kých Židov, strojil ú­klady Židom, aby ich vy­hladil a za­hubil. 25 Avšak keď Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz na pís­me, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby padol na jeho hlavu a aby obesili jeho i jeho synov na šibenici.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo Háman, syn Ham­medatov, Agags­ký, protiv­ník všet­kých Židov, za­mýšľal o Židoch, aby ich za­hubil a hodil púr, to jest los, aby ich ro­zdr­til a za­hubil.

Evanjelický

24 Lebo Hámán Agags­ký, syn Ham­medátov, protiv­ník všet­kých Židov, strojil ú­klady Židom, aby ich vy­hladil a za­hubil.

Ekumenický

24 Lebo Háman Agags­ký, syn Ham­medátov, protiv­ník všet­kých Židov, strojil ú­klady Židom, aby ich zničil, a hodil púr, totiž lós, aby ich vy­hladil.

Bible21

24 Onen arciži­do­bij­ce Ha­man, syn Ha­meda­ty Aga­gov­ce, si usmys­lel vy­hla­dit Ži­dy. Ho­dil si pur (ne­bo­li los), kdy je má zničit a vy­hla­dit.