EvanjelickýEfezským2,21

Efezským 2:21

na ktorom každé stavanie, (prís­lušne) po­spájané, ras­tie v chrám svätý v Pánovi,


Verš v kontexte

20 vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, pričom uhol­ným kameňom je sám Ježiš Kris­tus, 21 na ktorom každé stavanie, (prís­lušne) po­spájané, ras­tie v chrám svätý v Pánovi, 22 a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 v ktorom každé stavänie prís­toj­ne do­ved­na pojené ras­tie v svätý chrám v Pánovi,

Evanjelický

21 na ktorom každé stavanie, (prís­lušne) po­spájané, ras­tie v chrám svätý v Pánovi,

Ekumenický

21 V ňom celá stav­ba pev­ne po­spájaná ras­tie vo svätý chrám v Pánovi;

Bible21

21 V něm se ce­lá stav­ba spo­juje a ros­te ve svatý chrám v Pánu.