Evanjelický2. Tesalonickým1

2. Tesalonickým

Pozdrav1 Pavel, Sil­vanos a Timote­os cir­kev­nému zboru Tesalonic­kých v našom Bohu Ot­covi a Pánovi Ježišovi Kris­tovi. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a Pána Ježiša Kris­ta! Pavel ďakuje za vzrast zboru3 Po­vin­ní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa pat­rí, pre­tože vaša viera pek­ne naras­tá a vzájom­ná lás­ka vás všet­kých sa roz­máha, 4 takže sa my sami vami chválime po Božích cir­kev­ných zboroch pre vašu vy­trvalosť a ver­nosť aj pri všet­kých prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 5 Ony sú dôkazom spravod­livého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hod­ných Božieho kráľov­stva, za ktoré tr­píte. 6 Spravod­livé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, od­platil súžením, 7 a vám, sužovaným, spolu s nami od­počinutím, keď sa s an­jel­mi svojej moci 8 v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba stres­tať tých, čo ne­poz­najú Boha a ne­pos­lúchajú evan­jelium nášho Pána Ježiša. 9 Do­stanú trest: večné za­hynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, 10 keď príde v ten deň, aby bol os­lávený vo svojich svätých a ob­divovaný vo všet­kých veriacich, pre­tože ste uverili, o čom sme vám svedčili. 11 Pre­to sa i mod­lievame vždy za vás, aby vás náš Boh urobil hod­nými po­volania a moc­ne spl­nil každý dob­rý úmysel a dielo viery, 12 aby meno nášho Pána Ježiša bolo os­lávené vo vás a vy v Ňom podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.