Evanjelický1. Tesalonickým5

1. Tesalonickým

Deň Pánovho príchodu1 Bratia, ne­pot­rebujete, aby som vám písal o časoch a ob­dobiach, 2 lebo sami dob­re viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. 3 Keď si budú po­vrávať: Je po­koj a bez­pečnosť, vtedy ich znenaz­dania pri­kvačí záhuba ako pôrod­né boles­ti tehot­nú ženu, a ne­utečú. 4 Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prek­vapil ako zlodej. 5 Veď vy všet­ci ste synovia svet­la a synovia dňa. Ne­pat­ríme noci ani tme. 6 Ne­spime teda ako os­tat­ní, ale bdime a buďme triez­vi. 7 Lebo tí, čo spia, v noci spia, a opil­ci sa v noci opíjajú. 8 Ale my (ako synovia) dňa buďme triez­vi, ob­lečme si pan­cier viery a lás­ky a pril­bu nádeje na spasenie. 9 Lebo nás Boh ne­určil na hnev, ale aby sme do­siah­li spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kris­tovi, 10 ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme. 11 Pre­to sa po­tešuj­te vo­spolok a po­vzbudzuj­te na­vzájom, ako aj robíte. Rozličné napomenutia12 Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo na­máhavo pracujú, sú vám pred­stavení v Pánovi a po­učujú vás, 13 a nadovšet­ko ich miluj­te pre ich prácu. Nažívaj­te v po­koji medzi sebou! 14 Na­pomíname vás, bratia, učte poriad­ku ne­poriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých, buďte zhovievaví ku všet­kým. 15 Hľaďte, aby sa ni­kto ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dob­re medzi sebou a všet­kým ľuďom. 16 Stále sa raduj­te, 17 ne­pres­taj­ne sa mod­lite! 18 Za všet­ko ďakuj­te, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kris­tovi Ježišovi. 19 Ducha ne­uhášaj­te! 20 Proroc­tvami ne­pohŕdaj­te! 21 Všet­ko skúmaj­te, dob­rého sa držte! 22 Všet­kého zlého sa vy­stríhaj­te! 23 A sám Boh po­koja nech vás skrz-na­skrz po­svätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Kris­ta nech za­chová vášho ne­porušeného ducha, dušu a telo bez úhony. 24 Ver­ný je Ten, ktorý vás po­voláva; On to urobí. Dokončenie25 Bratia, mod­lite sa aj za nás! 26 Po­zdravuj­te všet­kých bratov svätým boz­kom. 27 Za­väzujem vás menom Pánovým, aby ste dali prečítať ten­to list všet­kým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vami! [Amen.]