Evanjelický1. Kráľov1,52

1. Kráľov 1:52

Šalamún po­vedal: Keď sa do­káže statočným, ani vlas sa mu ne­skriví, ale ak sa náj­de pri ňom niečo zlé, zo­mrie.


Verš v kontexte

51 Vtedy oznámili Šalamúnovi: Hľa, Adónija sa bojí kráľa Šalamúna, drží sa rohov ol­tára a vraví: Nech mi pri­sahá dnes kráľ Šalamún, že ne­vydá svoj­ho služob­níka na sm­rť mečom. 52 Šalamún po­vedal: Keď sa do­káže statočným, ani vlas sa mu ne­skriví, ale ak sa náj­de pri ňom niečo zlé, zo­mrie. 53 Nato po­slal kráľ Šalamún, aby ho od­vied­li od ol­tára. Keď prišiel a po­klonil sa kráľovi Šalamúnovi, Šalamún mu po­vedal: Choď domov!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

52 A Šalamún riekol: Ak bude statočným mužom chrab­rým, ani jeho vlas ne­pad­ne na zem, ale jest­li sa naj­de na ňom zlé, zo­mrie.

Evanjelický

52 Šalamún po­vedal: Keď sa do­káže statočným, ani vlas sa mu ne­skriví, ale ak sa náj­de pri ňom niečo zlé, zo­mrie.

Ekumenický

52 Šalamún od­povedal: Ak sa za­chová čest­ne, ani vlas mu z hlavy ne­spad­ne. No ak sa zis­tí, že sa pre­vinil, zo­mrie.

Bible21

52 „Ukáže-li se jako čestný muž,“ pro­hlásil Šalo­moun, „ne­spadne mu z hlavy ani vlásek. Zjis­tí-li se však na něm něco zlého, zemře.“