Roháček1. Kráľov1,52

1. Kráľov 1:52

A Šalamún riekol: Ak bude statočným mužom chrab­rým, ani jeho vlas ne­pad­ne na zem, ale jest­li sa naj­de na ňom zlé, zo­mrie.


Verš v kontexte

51 A oznámili Šalamúnovi a riekli: Hľa, Adoniáš sa bojí kráľa Šalamúna a hľa, drží sa rohov ol­tára a hovorí: Nech mi pri­sahá dnes kráľ Šalamún, že nezabije svoj­ho služob­níka mečom. 52 A Šalamún riekol: Ak bude statočným mužom chrab­rým, ani jeho vlas ne­pad­ne na zem, ale jest­li sa naj­de na ňom zlé, zo­mrie. 53 Po­tom po­slal kráľ Šalamún, aby ho do­vied­li od ol­tára dolu. A keď prišiel, po­klonil sa kráľovi Šalamúnovi. A Šalamún mu po­vedal: Idi do svoj­ho domu.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

52 A Šalamún riekol: Ak bude statočným mužom chrab­rým, ani jeho vlas ne­pad­ne na zem, ale jest­li sa naj­de na ňom zlé, zo­mrie.

Evanjelický

52 Šalamún po­vedal: Keď sa do­káže statočným, ani vlas sa mu ne­skriví, ale ak sa náj­de pri ňom niečo zlé, zo­mrie.

Ekumenický

52 Šalamún od­povedal: Ak sa za­chová čest­ne, ani vlas mu z hlavy ne­spad­ne. No ak sa zis­tí, že sa pre­vinil, zo­mrie.

Bible21

52 „Ukáže-li se jako čestný muž,“ pro­hlásil Šalo­moun, „ne­spadne mu z hlavy ani vlásek. Zjis­tí-li se však na něm něco zlého, zemře.“