EkumenickýŽalmy105,5

Žalmy 105:5

Spomínaj­te na divy, ktoré konal, na znamenia a na roz­sud­ky jeho úst,


Verš v kontexte

4 Do­pytuj­te sa na Hos­podina a jeho moc, ustavične hľadaj­te jeho tvár!
5 Spomínaj­te na divy, ktoré konal, na znamenia a na roz­sud­ky jeho úst,
6 vy, po­tom­stvo Ab­raháma, jeho služob­níka, synovia Jákoba, jeho vy­volení!

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

5 Pamätaj­te na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zá­zraky a na súdy jeho úst,

Evanjelický

5 Spomínaj­te na Jeho div­né skut­ky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho úst,

Ekumenický

5 Spomínaj­te na divy, ktoré konal, na znamenia a na roz­sud­ky jeho úst,

Bible21

5 Pa­ma­tuj­te, jaké divy provedl, jaké zá­zra­ky a co roz­ho­dl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček