EkumenickýEzdráš4,18

Ezdráš 4:18

Obžalob­ný spis, ktorý ste nám po­slali, bol jas­ne prečítaný v mojej prítom­nos­ti.


Verš v kontexte

17 Kráľ po­slal kan­celárovi Rechúmovi, pisárovi Šimšajovi a os­tat­ným ich spolu­pracov­níkom, ktorí bývali v Samárii, a iným na Záriečí, túto od­poveď: Po­koj, a tak ďalej. 18 Obžalob­ný spis, ktorý ste nám po­slali, bol jas­ne prečítaný v mojej prítom­nos­ti. 19 Na môj roz­kaz hľadali a našli, že sa toto mes­to od­pradáv­na vzpieralo proti kráľom a že v ňom do­chádzalo k odbojom a vzburám

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 Pís­mo, ktoré ste nám po­slali, bolo jas­ne a srozumiteľne čítané predo mnou.

Evanjelický

18 List, ktorý ste nám po­slali, bol zreteľne prečítaný predo mnou.

Ekumenický

18 Obžalob­ný spis, ktorý ste nám po­slali, bol jas­ne prečítaný v mojej prítom­nos­ti.

Bible21

18 Do­pisu, který jste mi po­sla­li, byla věnová­na po­zornost a byl mi do­slovně přeč­ten.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček