EkumenickýEzdráš4,17

Ezdráš 4:17

Kráľ po­slal kan­celárovi Rechúmovi, pisárovi Šimšajovi a os­tat­ným ich spolu­pracov­níkom, ktorí bývali v Samárii, a iným na Záriečí, túto od­poveď: Po­koj, a tak ďalej.


Verš v kontexte

16 Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mes­to bude po­stavené a jeho hrad­by budú ob­novené, nebudeš mať, veru, na Záriečí účasť. 17 Kráľ po­slal kan­celárovi Rechúmovi, pisárovi Šimšajovi a os­tat­ným ich spolu­pracov­níkom, ktorí bývali v Samárii, a iným na Záriečí, túto od­poveď: Po­koj, a tak ďalej. 18 Obžalob­ný spis, ktorý ste nám po­slali, bol jas­ne prečítaný v mojej prítom­nos­ti.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 Na to poslal kráľ od­poveď Rechúmovi, kan­celárovi, a Šimšai­mu, pisárovi, a os­tat­ným ich spoločníkom, ktorí bývali v Samárii, jako aj ostatným za riekou: Po­koj a tak ďalej.

Evanjelický

17 Kráľ po­slal roz­hod­nutie: Veliteľovi Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a os­tat­ným ich druhom, ktorí bývajú v Samárii a v os­tat­nom Záriečí, po­koj a po­zdrav.

Ekumenický

17 Kráľ po­slal kan­celárovi Rechúmovi, pisárovi Šimšajovi a os­tat­ným ich spolu­pracov­níkom, ktorí bývali v Samárii, a iným na Záriečí, túto od­poveď: Po­koj, a tak ďalej.

Bible21

17 Král pak kan­cléři Re­chu­movi, písaři Ši­mšajovi a je­jich spo­lečníkům v Sa­maří i jin­de za Eufra­tem po­slal tuto odpověď: Pokoj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček