Ekumenický2. Mojžišova4,22

2. Mojžišova 4:22

Exodus

Po­tom faraónovi po­vieš: Toto hovorí Hos­podin: Iz­rael je môj pr­vorodený syn.


Verš v kontexte

21 Hos­podin mu ešte pri­kázal: Keď sa vrátiš do Egyp­ta, dbaj o to, aby si pred faraónom vy­konal všet­ky zá­zraky, na ktoré som ťa spl­nomoc­nil. Ja však za­tvr­dím jeho srd­ce, takže ľud ne­prepus­tí. 22 Po­tom faraónovi po­vieš: Toto hovorí Hos­podin: Iz­rael je môj pr­vorodený syn. 23 Od­kázal som ti: pre­pusť môj­ho syna, aby mi slúžil. Ty si však od­mietol pre­pus­tiť ho; pre­to za­bijem tvoj­ho pr­vorodeného syna.

späť na 2. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 A po­vieš fara­onovi: Tak­to hovorí Hos­podin: Môj syn, môj pr­vorodený, je Izrael.

Evanjelický

22 Po­tom po­vedz faraónovi: Tak­to hovorí Hos­podin: Iz­rael je mojím pr­vorodeným synom,

Ekumenický

22 Po­tom faraónovi po­vieš: Toto hovorí Hos­podin: Iz­rael je môj pr­vorodený syn.

Bible21

22 Teh­dy fa­rao­novi řekneš: Tak­to praví Hos­po­din – Iz­rael je můj syn, můj prvo­ro­zený.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček