Ekumenický2. Mojžišova35,35

2. Mojžišova 35:35

Exodus

Na­pl­nil ich múd­rosťou, aby moh­li zhotovovať akékoľvek práce: remesel­níc­ke, umelec­ké, výšiv­kár­ske z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemného plát­na, ako aj tkáčs­ke práce. Oni budú vy­konávať všet­ky práce a na­vrhovať plány.


Verš v kontexte

33 ok­resávať kamene na osádzanie, opracúvať drevo, aby mohol zhotovovať všet­ky umelec­ké práce. 34 Dal mu aj schop­nosť poúčať iných, jemu aj Oholíabovi, Achísamakov­mu synovi z Dánovho kmeňa. 35 Na­pl­nil ich múd­rosťou, aby moh­li zhotovovať akékoľvek práce: remesel­níc­ke, umelec­ké, výšiv­kár­ske z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemného plát­na, ako aj tkáčs­ke práce. Oni budú vy­konávať všet­ky práce a na­vrhovať plány.

späť na 2. Mojžišova, 35

Príbuzné preklady Roháček

35 Na­pl­nil ich múd­rosťou srd­ca, aby robili všelijakú prácu rez­bára a iného dôvtipného remesel­níka i výšiv­kára, k­torý pracuje z hyacintovomodrého postavu, pur­puru, červ­ca, dvak­rát far­beného, a z kmen­tu p­rácu tkáča, ktorý robí všelijakú prácu, a dielo umelcov, k­torí vy­mys­lia dôvtipné veci.

Evanjelický

35 Na­pl­nil ich schop­nosťou urobiť všet­ky remesel­níc­ke práce, ná­vr­hár­ske a výšiv­kár­ske práce mod­rým a čer­veným pur­purom a jem­ným ľanom, i tkáčs­ke práce: oni robili všet­ky práce a vy­mýšľali ná­vr­hy.

Ekumenický

35 Na­pl­nil ich múd­rosťou, aby moh­li zhotovovať akékoľvek práce: remesel­níc­ke, umelec­ké, výšiv­kár­ske z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemného plát­na, ako aj tkáčs­ke práce. Oni budú vy­konávať všet­ky práce a na­vrhovať plány.

Bible21

35 Ob­dařil je na­dáním pro každé ře­mes­lo, od ry­te­ctví přes vy­tkávání a vy­šívání mod­rých, purpu­rových a šar­la­tových lá­tek i kmen­tu až po tkaní. Ovládají každé ře­mes­lo a umí vy­mýšlet plá­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček