Ekumenický2. Tesalonickým1,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Tesalonickým 1:8

aby v plameni ohňa tres­tal tých, čo ne­poz­najú Boha, ako aj tých, čo sú ne­pos­lušní evan­jeliu nášho Pána Ježiša.


Verš v kontexte

7 ale vám, ktorí ste sužovaní, od­platí od­počin­kom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, 8 aby v plameni ohňa tres­tal tých, čo ne­poz­najú Boha, ako aj tých, čo sú ne­pos­lušní evan­jeliu nášho Pána Ježiša. 9 Za trest sa do­stanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 v plamen­nom ohni dávajúc po­mstu tým, ktorí ne­znajú Boha, a tým, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

8 v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba stres­tať tých, čo ne­poz­najú Boha a ne­pos­lúchajú evan­jelium nášho Pána Ježiša.

Ekumenický

8 aby v plameni ohňa tres­tal tých, čo ne­poz­najú Boha, ako aj tých, čo sú ne­pos­lušní evan­jeliu nášho Pána Ježiša.

Bible21

8 v oh­nivém pla­meni, aby po­tre­stal ty, kdo ne­u­znávají Boha a ne­při­jí­mají evange­li­um naše­ho Pá­na Ježíše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček