Ekumenický2. Tesalonickým1,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Tesalonickým 1:1

Pavol, Sil­ván a Timotej tesalonic­kej cir­kvi v Bohu, našom Ot­covi, a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi.


Verš v kontexte

1 Pavol, Sil­ván a Timotej tesalonic­kej cir­kvi v Bohu, našom Ot­covi, a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Bratia, sme po­vin­ní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pre­tože vaša viera nad­mieru ras­tie a vzájom­ná lás­ka vás všet­kých sa roz­hojňuje.

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, Sil­ván a Timote­us cir­kvi Tesaloničanom v Bohu, našom Ot­covi, a v Pánu Ježišu Kris­tovi:

Evanjelický

1 Pavel, Sil­vanos a Timote­os cir­kev­nému zboru Tesalonic­kých v našom Bohu Ot­covi a Pánovi Ježišovi Kris­tovi.

Ekumenický

1 Pavol, Sil­ván a Timotej tesalonic­kej cir­kvi v Bohu, našom Ot­covi, a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

1 Pavel, Silvanus a Ti­mo­te­u­scírkvi Tesalo­nických v Bo­hu, našem Ot­ci, a v Pánu Ježíši Kri­stu:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček