Ekumenický2. Tesalonickým1,3

2. Tesalonickým 1:3

Bratia, sme po­vin­ní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pre­tože vaša viera nad­mieru ras­tie a vzájom­ná lás­ka vás všet­kých sa roz­hojňuje.


Verš v kontexte

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Bratia, sme po­vin­ní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pre­tože vaša viera nad­mieru ras­tie a vzájom­ná lás­ka vás všet­kých sa roz­hojňuje. 4 A tak sa aj my vami chválime v Božích cir­kvách pre vašu vy­trvalosť a vieru vo všet­kých prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate.

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Pod­lžní sme ďakovať vždyc­ky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pre­tože veľmi ras­tie vaša viera, a množí sa lás­ka jed­ného každého všet­kých vás na­proti jeden­druhému,

Evanjelický

3 Po­vin­ní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa pat­rí, pre­tože vaša viera pek­ne naras­tá a vzájom­ná lás­ka vás všet­kých sa roz­máha,

Ekumenický

3 Bratia, sme po­vin­ní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pre­tože vaša viera nad­mieru ras­tie a vzájom­ná lás­ka vás všet­kých sa roz­hojňuje.

Bible21

3 Bratři, mu­sí­me za vás stále dě­kovat Bo­hu. Je to je­dině správné, ne­boť vaše ví­ra úžasně ros­te a všich­ni má­te stále více lás­ky k druhým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček