Ekumenický2. Kronická28,15

2. Kronická 28:15

Zvlášť vy­menovaní muži po­vs­tali, ujali sa zajat­cov a z koristi za­odeli všet­kých na­hých. Keď ich za­odeli, za­obuli, na­kŕmili, na­pojili a ošet­rili masťou, pre­viez­li všet­kých vy­čer­paných na osloch do Jericha, mes­ta paliem, k ich rodákom a vrátili sa do Samárie.


Verš v kontexte

14 Ozb­rojen­ci sa nato v prítomnosti hod­nos­tárov a celého zhromaždenia vzdali zajat­cov a koris­ti. 15 Zvlášť vy­menovaní muži po­vs­tali, ujali sa zajat­cov a z koristi za­odeli všet­kých na­hých. Keď ich za­odeli, za­obuli, na­kŕmili, na­pojili a ošet­rili masťou, pre­viez­li všet­kých vy­čer­paných na osloch do Jericha, mes­ta paliem, k ich rodákom a vrátili sa do Samárie. 16 V tom čase sa uchádzal kráľ Acház o pomoc u asýrskych kráľov.

späť na 2. Kronická, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom po­vs­tali mužovia, ktorí boli označení podľa mena, pojali zajatých a všet­kých ich na­hých za­odiali z koris­ti. A keď ich za­odiali a za­obuli, na­kŕmili ich a na­pojili aj ich po­mazali a sprevodili ich na osloch, všet­kých ne­moc­ných, a do­vied­li ich do Jericha, do mes­ta paliem, do blíz­kos­ti ich bratov, a po­tom sa vrátili do Samárie.

Evanjelický

15 Mužovia vy­zvaní po menách po­vs­tali, ujali sa zajat­cov a z koris­ti za­odeli všet­kých na­hých. Keď ich za­odeli, za­obuli, na­kŕmili, na­pojili a ošet­rili masťou, pre­pravili všet­kých ne­vlád­nych na osloch. Za­vied­li ich k ich bratom do Jericha, Mes­ta paliem, a vrátili sa do Samárie.

Ekumenický

15 Zvlášť vy­menovaní muži po­vs­tali, ujali sa zajat­cov a z koristi za­odeli všet­kých na­hých. Keď ich za­odeli, za­obuli, na­kŕmili, na­pojili a ošet­rili masťou, pre­viez­li všet­kých vy­čer­paných na osloch do Jericha, mes­ta paliem, k ich rodákom a vrátili sa do Samárie.

Bible21

15 Jmenovi­tě us­tano­vení muži se pak za­jat­ců uja­li a z kořisti ob­lék­li všech­ny na­hé. Ob­lék­li je a obu­li, dali jim najíst a na­pít, ošetři­li je, všech­ny vy­čerpané naloži­li na osly a přive­dli je k je­jich bra­trům do Pal­mového měs­ta Je­ri­cha. Po­tom se vrá­ti­li do Sa­maří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček