Ekumenický2. Kronická28,16

2. Kronická 28:16

V tom čase sa uchádzal kráľ Acház o pomoc u asýrskych kráľov.


Verš v kontexte

15 Zvlášť vy­menovaní muži po­vs­tali, ujali sa zajat­cov a z koristi za­odeli všet­kých na­hých. Keď ich za­odeli, za­obuli, na­kŕmili, na­pojili a ošet­rili masťou, pre­viez­li všet­kých vy­čer­paných na osloch do Jericha, mes­ta paliem, k ich rodákom a vrátili sa do Samárie. 16 V tom čase sa uchádzal kráľ Acház o pomoc u asýrskych kráľov. 17 Zároveň vtrh­li Edómčania, pre­pad­li Júdov­cov a od­vied­li si zajat­cov.

späť na 2. Kronická, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 V tom čase po­slal kráľ Achaz k as­sýr­skym kráľom, aby mu po­moh­li.

Evanjelický

16 V tom čase kráľ Ácház po­slal k asýr­skemu kráľovi po po­moc.

Ekumenický

16 V tom čase sa uchádzal kráľ Acház o pomoc u asýrskych kráľov.

Bible21

16 V té době po­slal král Achaz k asyr­ské­mu krá­li žádost o po­moc.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček