Ekumenický2. Kronická12,13

2. Kronická 12:13

Kráľ Rechabeám pev­ne vládol v Jeruzaleme. Mal štyrid­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom a sedem­násť rokov vládol v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vy­volil Hos­podin spomedzi všet­kých iz­rael­ských kmeňov, aby tam uložil svoje meno. Jeho mat­ka, Amónčan­ka, sa volala Na­ama.


Verš v kontexte

12 Pre­tože sa Rechabeám po­koril, pre­stal sa naň Hos­podin hnevať a ú­pl­ne ho ne­zničil. I v Judsku bolo niečo dob­ré. 13 Kráľ Rechabeám pev­ne vládol v Jeruzaleme. Mal štyrid­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom a sedem­násť rokov vládol v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vy­volil Hos­podin spomedzi všet­kých iz­rael­ských kmeňov, aby tam uložil svoje meno. Jeho mat­ka, Amónčan­ka, sa volala Na­ama. 14 Páchal zlo, pre­tože sa dô­sled­ne nezau­jímal o Hospodina.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 A tedy sa zmoc­nil kráľ Rechabeám v Jeruzaleme a kraľoval, lebo Rechabeám mal štyrid­saťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedem­násť rokov v Jeruzaleme, v mes­te, ktoré si vy­volil Hos­podin zo všet­kých po­kolení Iz­raelových na­to, aby tam položil svoje meno. A meno jeho mat­ky bolo Na­ama Am­mon­ská.

Evanjelický

13 Tak sa upev­nil kráľ Rechabeám a kraľoval ďalej. Rechabeám mal totiž štyrid­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedem­násť rokov kraľoval v Jeruzaleme, mes­te, ktoré si vy­volil Hos­podin spomedzi všet­kých kmeňov Iz­raela, aby tam uložil svoje meno. Jeho mat­ka sa volala Na­ama, bola Am­món­ka.

Ekumenický

13 Kráľ Rechabeám pev­ne vládol v Jeruzaleme. Mal štyrid­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom a sedem­násť rokov vládol v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vy­volil Hos­podin spomedzi všet­kých iz­rael­ských kmeňov, aby tam uložil svoje meno. Jeho mat­ka, Amónčan­ka, sa volala Na­ama.

Bible21

13 Král Re­cho­boám vlá­dl v Je­ruzalémě pevnou ru­kou. Stal se králem v je­denačtyřiceti letech a se­dmnáct let kraloval v Je­ruzalémě, ve městě, které Hos­po­din vy­vo­lil ze všech iz­rael­ských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Re­cho­boá­mova matka, Amonka, se jmenova­la Naa­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček